Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Työnohjaus on työssä kehittymisen ja työn kehittämisen väline. Se on työhön, sen perustehtävän tavoitteisiin ja toimintastrategioihin, työyhteisöön ja työrooleihin liittyvien kysymysten ja tunteiden tutkimista, tiedostamista ja jäsentämistä yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. '

Työnohjaus edistää ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia ja työroolien selkiyttämistä. Sen teho perustuu siihen, että työskentely tapahtuu ohjattavien ehdoilla. Ohjattavan oma motivaatio kehittymiseen on työskentelyn lähtökohta.

Työnohjaus voi olla yksilö-, esimies-, ryhmä- tai koko organisaatiolle suunnattua.

Työnohjausryhmän jäsenet voivat olla saman työpaikan jäseniä tai saman työpaikan eri yksiköistä, jopa eri työpaikoista. Ryhmän jäsenet ovat silloin saman ammatin edustajia tai yhdistävä tekijä on toimiala.

Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Työnohjaaja ei välitä työnantajalle tietoja työnohjauksessa käsitellyistä asioista - elleivät ohjattavat sovi tietojen viemisestä eteenpäin.

Etukäteen määritellyt tavoitteet auttavat työnohjausta onnistumaan. Työnohjaukseen osallistuvat päättävät tavoitteista, usein työnohjausryhmän ensimmäisissä tapaamisissa. Tavoitteita voidaan prosessin kuluessa tarkistaa.

Työnohjauksen tavoitteita voivat olla esim. esimiesroolin tai asiantuntija/työntekijäroolin selkeyttäminen, työyhteisön toimivuuden parantaminen ja vuorovaikutussuhteiden edistäminen, ammatti-identiteetin selkiyttäminen, toisten työn arvostuksen lisääminen ja yhteishengen parantaminen, työhön liittyvien ongelmien käsittelyvalmiuden kehittäminen, työn sisällön jatkuva reflektointi ja kehittäminen, työn mielekkyyden lisääminen, ammattitaidon ja työmenetelmien hallinnan lisääminen sekä toimintavireyden ja työviihtyvyyden parantaminen ja ylläpitäminen. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään terveenä.

Työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattavalle. Hän auttaa kysymyksillään ohjattavaa löytämään omia ratkaisuja pulmiinsa.

Työnohjauksesta saatavia hyötyjä voivat olla esim. perustehtävän kirkastuminen, työkäytäntöjen kehittyminen, muutoksen läpivieminen, tiimityön kehittyminen, vuorovaikutuksen parantuminen, johtamisen ja johtajuuden selkiytyminen ja kehittyminen, työssä oppimisen tehostuminen, ammatillinen kehittyminen ja työhyvinvoinnin lisääntyminen.

Työnohjauksen muotoja:

Työyhteisön työnohjaus auttaa työyhteisöä löytämään ratkaisuja sekä työtilanteiden ja asiakkaiden että työntekijöiden keskinäisen vuorovaikutuksen tuomiin jännitteisiin. Tavoitteena on usein lisätä ryhmän jäsenten ymmärrystä itseään, työtään ja työyhteisöään kohtaan.

Ryhmätyönohjauksessa saman alan asiantuntijat/työntekijät peilaavat omia työkäytäntöjään ja ajatuksiaan, oppivat toinen toisiltaan sekä tukevat toisiaan suunnitelmissaan ja tavoitteissaan.

Johdon ja esimiesten työnohjaus voi olla sekä ryhmäohjausta että yksilöohjausta. Sen tarkoituksena on tarkastella kunkin omaa käytännön johtamistyötä, sen tavoitteita ja strategioita, etsiä niihin toimivia ratkaisuja.

Asiantuntijan / työntekijän yksilötyönohjauksen tarkoituksena on löytää ratkaisuja omaan työhön ja persoonaan liittyviin haasteisiin ja ongelmiin, vahvistaa ammatti-identiteettiä, mahdollistaa ammatillinen kasvu työssä ja erityisesti työuran taitekohdissa auttaa ohjattavaa suuntaamaan ammatillista kehitystä haluamaansa suuntaan.

Työnohjaus sopii sille, joka haluaa löytää työhön liittyviin asioihin uusia näkökulmia ja kehittyä työssään. Monet pohtivat, miten selvitä työtaakastaan ja työpaikan arkirutiinien sotkuista. Yksin työskentelevät kaipaavat usein yhteisöä, jonka kanssa voisi jakaa työhön liittyviä asioita. Samassa tilanteessa olevien kanssa keskusteleminen ja toisten kertomusten kuunteleminen tuo uusia näkökulmia ja helpotusta omiin huoliin. Ryhmässä voi käsitellä kaikenlaisia hankalia työtilanteita, konflikteja, asiakaspalautteita ja ongelmallisia eettisiä valintoja.

Työnohjauksessa voi saada uusia näkökulmia ja ideoita työn tekemiseen, oppia työn analysoinnista, vapautusta ylikriittisyydestä, lisää itseluottamusta, vahvemman ammatti-identiteetin, rohkeutta työhön, uusia kommunikointitaitoja, keinoja estää työuupumusta, apua stressinhallintaan, keinoja työtehtävien rajaamiseen, oppia oman käytöksen säätelyyn, eväitä itsensä kehittämiseen, selvyyttä siihen, mitä (työ)elämässä oikeasti haluaa.

Yleensä työnohjaus kestää vähintään vuoden: vaatii aikaa, jos halutaan muuttaa työryhmän tai työyhteisön toimintatapoja tai jos yksilö haluaa kehittyä ammatillisesti.

Työnohjaus on 1-1,5 tuntia kerrallaan. Ryhmät kokoontuvat yleensä 1-3 viikon välein.

Työnohjausryhmän ihannekoko on 3-6 ohjattavaa. Tarvittaessa voi olla enemmänkin.

Työnohjaus voidaan pitää tarvittaessa myös asiakkaan tiloissa.

Suomen työnohjaajat ry STOryn jäsen